בטרם נרחיב אודות הצוואה דרכי עריכתה ומשמעויותיה נאמר כי עריכת הצוואה מהווה למעשה אקט בו המוריש מעביר את כל רכושו לפי רצונו. מסמך מסוג זה רצוי וראוי שייערך באופן מקצועי, יבטא את רצונות המוריש, ויבטיח כי רצונו ימומש הלכה למעשה לאחר מותו מבלי שהצוואה תיפסל ו/או תבוטל מכל סיבה שהיא לאחר מותו.

צוואה הינה מסמך משפטי ובו הבעת רצון של אדם בנוגע לענייניו ורכושו לאחר מותו, אין המדובר רק בחלוקת רכושו אלא בכלל ענייניו.

לפיכך יש לראות בצוואה כלי באמצעותו נתן המחוקק למצווה את האפשרות לחלק את רכושו שלא על פי הדין אלא על פי ראות עיניו ורצונו האישי. במידה והותיר המוריש צוואה הרי שעזבונו יחולק על פי הצוואה והוראותיה, מאידך, במידה ולא הותיר המנוח צוואה ו/או הצוואה איננה מכסה את כל עזבונו של המוריש הרי שיתרת העיזבון תחולק על פי המנגנון הקבוע בחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

חוק הירושה קובע כי הצוואה תיעשה על ידי המצווה עצמו שכן הצוואה הינה מעשה אישי התלוי ברצונו של המצווה.

צורת הצוואה

ישנה רשימה סגורה של צורות לכתיבת צוואה בהן מכיר חוק הירושה:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה

בשורה של פסקי דין שניתנו בבתי המשפט נדחו צורות לעריכת צוואה שלא לפי הרשימה דלעיל. יחד עם זאת הקלטת מעשה הצוואה ברשמקול ו/או וידאו יש בה משום אפשרות לסייע לבית המשפט לבחון את אמיתות הצוואה.

יש לעשות אבחנה בין אפשרויות 1-3 לבין האפשרות ה- 4 לעריכת צוואה. בעוד שלוש האפשרויות הראשונות פתוחות בפני כל אדם והוא יכול לבחור ביניהן כראות עיניו, הרי שהדרך הרביעית יכולה להתקיים רק בנסיבות מיוחדות שיחולו על המצווה בנקודת זמן ספציפית.

לשון הצוואה חייבת להצביע על כוונה לתת או להעניק באופן מחייב ולפיכך לא כל מסמך המתיימר להיות צוואה ראוי וכשר להיחשב כצוואה על פי הדין.

צוואה בכתב יד- צורת צוואה זו מחייבת כי הצוואה תיכתב על ידי המוריש עצמו בלבד ותישא תאריך וחתימה על הצוואה.

צוואה בעדים- צורת צוואה זו תיעשה אף היא בכתב, אך בניגוד לצוואה בכתב יד אין חובה כי תיערך בכתב ידו של המוריש אלא יכולה להיעשות בכתב ידו של אחר ו/או בהדפסה. יחד עם זאת המצווה מחויב לחתום על הצוואה בפני שני עדים כשרים לאחר שהצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו, ואלו יאשרו את הצהרתו וחתימתו על הצוואה.

צוואה בפני רשות- צורת צוואה זו תיעשה בפני שופט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי, נוטריון, קונסול במדינת חוץ.

על מנת לערוך צוואה בפני רשות על המצווה להופיע באופן אישי בפני הרשות וכן לומר בעל פה ו/או להגיש נוסח כתוב של צוואתו. הוראות המצווה יירשמו על ידי הרשות, ייקראו בפניו ולאחר הצהרת המצווה הם יאושרו על ידי הרשות.

צוואה בעל פה- צורה זו של צוואה נבדלת משלושת הצורות האחרות בכך שהצוואה יכולה להיערך אך ורק על ידי שכיב מרע ו/או אדם אשר רואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת אל מול פני המוות. דרישת החוק להיותו של המצווה באחד משני המצבים הללו הינה הכרחית על מנת שאמירותיו יקבלו תוקף של צוואה.

צוואה הדדית

כיום חוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית, משמעות הצוואה ההדדית הינה רצון משותף של בני זוג להוריש את עיזבונם באופן משותף וקבוע.

סעיף 8א לחוק הירושה קובע בהאי לישנא:-

8א.  צוואות הדדיות

(א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות).

(ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)  בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)  לאחר מות אחד מבני הזוג -

(א)  כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)  לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

(ג)  הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.


הנה כי כן, חוק הירושה קובע את מנגנון החלוקה בהתקיים צוואה הדדית ונותן מענה למקרים בהם בן הזוג הנותר בחיים מעוניין לשנות את צוואתו כפי שנערכה יחד עם בן הזוג שנפטר. עם זאת קיימים מקרים רבים בהם ביטול הצוואה נעשה ללא ידיעת שאר היורשים ואלו מגלים על שינוי הצוואה לאחר מותו של המשנה.


מלאכת כתיבת הצוואה איננה פשוטה ויש לעשותה באופן מקצועי על מנת  שהצוואה תתן מענה מקיף לכלל רצונותיו ובחירותיו של המצווה.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות פרטיות וצוואות הדדיות בין בני זוג.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה ובעיקר עם עו"ד לצוואה ובעל ניסיון בעריכת צוואות.


אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.