עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו, בעלותם של היורשים לאחר מות המוריש הינה ערטילאית כל עוד לא נקבעו זהותם וחלקם בעיזבון. ללא צו ירושה לא יוכלו היורשים לתבוע זכויות בנכסי המוריש.

על מנת שיוכלו היורשים לעשות שימוש בנכסי העיזבון, עליהם לעבור את הליכי הירושה הקבועים בחוק הירושה ולקבל צו ירושה או צו קיום צוואה.

צו הירושה הינו צו דקלרטיבי (הצהרתי) המצהיר על זכויות היורשים אך איננו יוצר זכויות אלו.

במידה ולא הותיר המוריש צוואה יחולק עיזבונו על פי הקבוע בחוק הירושה. כל יורש זכאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה, תוגש לרשם הירושות, שלו הסמכות המקומית לדון בבקשה. רשם הירושות הוא בעל הסמכות לברר את זהות היורשים וחלקם בעיזבון, ובמידה והבירור אינו דורש חקירה מיוחדת ולא הוגשו התנגדויות, רשאי רשם הירושות ליתן צו ירושה. ראוי לציין כי קיימים בחוק הירושה מקרים נוספים בהם לא ייתן רשם הירושות צו ירושה ואף יעביר את הדיון בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

על מנת לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה ואליה לצרף את המסמכים הבאים:

  • תעודת פטירה של המנוח.
  • ייפוי כוח (במידה והמבקש מיוצג).
  • אישור על משלוח הודעה לשאר היורשים על הגשת הבקשה.
  • במידה וחלק מהיורשים מסתלקים מחלקם לצרף גם את תצהירי ההסתלקות.
  • תשלום אגרה עבור הבקשה וכן עבור הוצאות הפרסום בעיתון.

עם הגשת הבקשה יפרסם רשם הירושות הודעה בעיתון על הגשתה ויאפשר לכל המעוניין להתנגד, להגיש בקשה להתנגדות למתן הצו. כמו כן יעביר רשם הירושות העתק מן הבקשה לאפוטרופוס הכללי על מנת לבחון האם יש צורך להתערב בהליכים מפאת היותם של מי מהיורשים חסוי/נעדר/קטין. במידה ולא הוגשה כל התנגדות והאפוטרופוס הכללי הודיע שהוא איננו מתערב בהליך יאשר רשם הירושות מתן צו ירושה.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות לצווי ירושה וכן בהגשת התנגדויות להוצאת צווי ירושה.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בטרם הפניה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.