במותו של אדם עובר עזבונו לידי יורשיו, עם זאת ללא צו ירושה או צו קיום צוואה לא יוכלו יורשיו לתבוע זכויות בנכסי המוריש.

הסמכות ליתן צו קיום צוואה מסורה לרשם הירושות (וגם לבית המשפט לענייני משפחה, ולבית הדין הדתי לו סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש).

צו קיום צוואה מבטא למעשה את רצונו של המוריש ומצהיר על הזוכים על פי הצוואה בהתאם לאמור בצוואה. במידה ואין התייחסות בצוואה לגבי נכסים נוספים המהווים חלק מעיזבונו של המוריש, אלו יחולקו בהתאם לחוק הירושה.

לפיכך, על מנת לתבוע זכויות בנכסי המוריש יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה לרשם הירושות ואליה לצרף את המסמכים הבאים:

תעודת פטירה של המוריש.
צוואה מקורית של המוריש.
אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לשאר היורשים על פי הצוואה.
ייפוי כוח (במידה והמבקש מיוצג).
תשלום אגרה עבור הבקשה וכן עבור הוצאות הפרסום בעיתון.
ויודגש, הגשת מקור של הצוואה הינה דרישה מהותית . ללא מקור של הצוואה יועבר הדיון בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לבחון את אמיתותה ונכונותה של הצוואה.

צו קיום הצוואה מצהיר על זהות יורשיו של המנוח ועל שיעור חלקו של כל אחד מהם, אך אינו קובע מאומה ביחס להיקף העיזבון ולקביעה האם נכס כזה או אחר נכלל בתוך העיזבון.

עם הגשת הבקשה יפרסם רשם הירושות הודעה בעיתון על הגשת הבקשה ויאפשר לכל המעוניין להתנגד להגיש בקשה להתנגדות למתן הצו. כמו כן יעביר רשם הירושות העתק מן הבקשה לאפוטרופוס הכללי על מנת לבחון האם יש צורך להתערב בהליכים מפאת היותם של מי מהיורשים חסוי/נעדר/קטין. במידה ולא הוגשה כל התנגדות והאפוטרופוס הכללי הודיע שהוא איננו מתערב בהליך יאשר רשם הירושות מתן צו קיום צוואה.

חשוב לציין כי הוראות הצוואה גוברות על הוראות חוק הירושה בנוגע לאופן חלוקת העיזבון.

משרדנו מתמחה בהוצאת צו קיום צוואה וכן בהגשת התנגדויות למתן הצו ו/או תביעות כנגד עזבון.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה בטרם הפניה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.