בעבר, הפסיקה לא הכירה בתשלום מזונות בין בני זוג ידועים בציבור. חובת תשלום מזונות בין בני זוג נקבעה בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),התשי"ט-1959, ולפיו אדם חב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו. מכאן כאשר מדובר בזוג יהודים אשר קיים חיים זוגיים במתכונת של ידועים בציבור לא קמה חובה על בן הזוג לשלם מזונות אישה עם פרידתם. על פי הדין העברי גבר חב במזונות אשתו כל עוד נישואיהם בתוקף, ולפיכך בהיעדר נישואים תקפים אין הגבר חב במזונות בת זוגו הידועה בציבור.

לאורך השנים הגיעו מקרים רבים לפתחו של בית המשפט בסוגיה זו, ובין היתר נטען כי העובדה שבת הזוג הידועה בציבור זכאית למזונות מן העיזבון של בן זוגה מכוח חוק הירושה מתירה למעשה קבלת מזונות גם בחייו, טענה זו לא נתקבלה על ידי בתי המשפט.

עם זאת, התפתחות מוסד הידועים בציבור הביא למפנה בפסיקה ולהכרה בחיוב בן הזוג בתשלום מזונות הידועה בציבור. מקור החיוב עליו ביססה הפסיקה את החיוב במזונות הידועה בציבור הינו דיני החוזים, תום הלב, ההגינות והצדק. פסק דין פלונית 8256/99  שניתן על ידי הנשיא (בדימוס) אהרון ברק הוא שפתח את הצוהר להכרה במזונות הידועה בציבור. הנשיא ברק הביא מדבריו של ד"ר שחר ליפשיץ והסכים עמו בהקשר זה:-

"כידוע, אחד ההבדלים המשמעותיים בין חיים כידועים-בציבור לחיים כנשואים הוא שבמקרה של ידועים-בציבור, אין נדרשים גירושים רשמיים להתרת הקשר. לפיכך, במקרה של ידועים-בציבור, צד מעוניין עשוי לסיים את הקשר באופן חד-צדדי ומיידי. בהתאם לכך, כאשר מדובר בידועים-בציבור שהתקיים ביניהם דפוס של תלות כלכלית, משמעותה של הפסקה מיידית של המחויבות הכלכלית, עם התערערות היחסים תהיה פגיעה קשה בבן-הזוג התלוי כלכלית. במקרה שמדובר בהם בבן-זוג המתגורר בדירה השייכת לבן-הזוג האחר תהיה זו פגיעה קשה במיוחד, שכן בן-הזוג 'התלוי' עשוי להיות מסולק מיידית מדירת המגורים, בטרם התארגן כלכלית באופן שיאפשר לו השגת מדור חלופי. על רקע מצב דברים זה, נראה לי כי שיקולים של הגינות, הגנה על צדדים חלשים והנכונות המודרנית להגן על הסתמכות, הגם שלא גובתה בהסכם מפורש, מחייבים לאפשר חיוב בעל אופי של מזונות משקמים גם במקרים של ידועים-בציבור"

פסק הדין הביא להכרה הלכה למעשה בזכות הידועה בציבור למזונות. עם זאת קביעת המזונות איננה באה להעשיר את הידועה בציבור ו/או לפצות אותה, כי אם לשקם אותה ולתת לה זמן התארגנות.

לפיכך כאשר בני זוג מנהלים זוגיות במתכונת של ידועים בציבור וקיים ביניהם דפוס של תלות כלכלית שמשמעותה פגיעה קשה לבן הזוג עם הפרידה, הכירה הפסיקה בחיוב בן הזוג בתשלום מזונות שיקומיים. אם כן, במהלך החיים המשותפים נוצר בין בני הזוג הסכם מכללא שיסודו בהגינות צדק ותום לב המחייבים דאגה לבן הזוג עם הפרידה. "המזונות השיקומיים" באים לענות על הצורך של הידועה בציבור לשקם עצמה ולסייע לה להשתלב שוב בחיי היום יום כפרודה.

למשרדנו התמחות ייחודית בנושא מזונות הידועה בציבור אשר הינו סבוך  ומובנה בפסיקות של בתי המשפט.

יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בטרם הפנייה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.