בשנים האחרונות אנו עדים להליך התפתחותה של המשפחה האלטרנטיבית, אשר אינה עונה על הגדרות התא המשפחתי הקלאסי המורכב מגבר ואישה שנישאו כדת משה וישראל. כמו כן חלו תמורות משמעותיות ביחס החברה כלפי חד מיניים בכלל וכלפי התא המשפחתי המורכב מזוגות חד מיניים בפרט.

המחוקק במדינת ישראל, טרם הכיר באופן מלא וברור במשפחה אשר אינה עונה להגדרות המשפחה הקלאסית, קל וחומר נמנע מלהכיר בקיומו של תא משפחתי הכולל בני זוג חד מיניים. אולם, בתי המשפט הכירו לאורך השנים בזכויות חומריות שונות הנובעות מהחיים המשותפים בין בני זוג גבר ואישה, וזאת גם כאשר בני הזוג אינם נשואים. עם השנים, הכירה הפסיקה גם בזכויות שונות הנלוות לחיים המשותפים בין בני זוג חד מיניים.

חשוב להדגיש כי פסיקת בתי המשפט מתאפיינת בהכרה ובמתן זכויות הצומחות מהחיים המשותפים, אולם קיים קושי הנובע ממניעים שונים לקבוע מסמרות במקום בו מתבקשת קביעה לשינוי מעמד ו/או סטאטוס.

בתי המשפט קוראים מפעם לפעם למחוקק לבצע שינוי חקיקתי שיסדיר את מערך הזכויות והחובות הנובעים מקיום קשר זוגי שאיננו ממוסד. אולם המחוקק נמנע משינוי חקיקתי מהותי, ובוודאי כזה שיקבע סטאטוס חדש, וזאת בעיקר מטעמים פוליטיים ודתיים. יחד עם זאת המחוקק  עושה שינויים "קוסמטיים" בסעיפי חוק ספציפיים, מקום בו הצדק הטבעי והנורמות החברתיות מחייבות זאת.


להלן סקירה חלקית של הזכויות אשר הוכרו בפסיקה:

זכויות הנצחה

בג"צ 5398/96 אדיר שטיינר נ' שר הביטחון-

העתירה הוגשה בעקבות סירובה של היחידה להנצחת החייל להכיר בעותר כבן זוגו של קצין צה"ל שנפטר, לצורך זכויות ההנצחה. מדובר בזוג בני אותו המין אשר חיו יחדיו במשך 7 שנים, עד למותו של הקצין ממחלה קשה.

הדיון בעתירה התייתר בעקבות החלטתו של שר הביטחון להכיר בעותר כבן משפחתו של הקצין שנפטר, לצרכי הנצחה.


צו הגנה

תמ"ש 32520/97 פלונית נ' אלמונית

בית המשפט נדרש להכריע בשאלה האם המונח "בן זוג" כמשמעו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 כולל בתוכו גם בן זוג מאותו המין.

בית המשפט לענייני משפחה קבע שזוג לסביות נחשבות כבנות זוג לצורך החוק למניעת אלימות במשפחה, ולבקשת העותרת הוציא צו הגנה כנגד בת זוגה שהשתמשה באלימות.


רישום הזוגיות במרשם האוכלוסין

בג"צ 3045/05 יוסי בן ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין

בית המשפט נדרש להכריע בשאלה האם בני זוג מאותו המין, אשר ערכו טקס נישואין אזרחי מחוץ לישראל,המוכר באותה מדינה בה נערך, רשאים להציג את תעודת הנישואין בפני פקיד הרישום במינהל האוכלוסין, ולשנות את רישומם במנהל האוכלוסין מרווק לנשוי.

בית המשפט קבע כי במסגרת מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, על פקיד הרישום לרשום את בני הזוג כנשואים במרשם האוכלוסין, וזאת על סמך התעודה שהוגשה לו.


זכאות לתגמולים ולתשלומי פנסיה

ע"ב (ת"א) 3816/01 פטריק לוי נ' מבטחים

בית הדין לעבודה קבע כי בני זוג חד מיניים נחשבים כבני זוג וכידועים בציבור , כך שלאחר מותו של אחד מבני הזוג, זכאי בן הזוג השני לגמלת הפנסיה ולקצבת שארים.


ירושה

ע"א 3245/03 ירושת המנוח ש.ר ז"ל נ' היועמ"ש במשרד האפוטרופוס הכללי-

בית המשפט נדרש להכריע בסוגיה האם בני זוג בני אותו המין, אשר ניהלו אורח חיים זוגי וחיו כידועים בציבור רשאים לרשת האחד את השני במותם, מכוח סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

בית המשפט קבע כי תכליתו של סעיף 55 לחוק הירושה הינה להחיל על ידועים בציבור את זכויות הירושה המוקנות לבני זוג. הפרשנות למונח "איש ואישה" צריך להתאים עצמו לשינויים החברתיים. הכרה בזכויות הירושה של ידועים בציבור בני אותו המין הינה צעד מתבקש מהמצב המשפטי הנוכחי.


פטור ממס שבח ומס רכישה בעת העברת בעלות בדירה בין אחד לשני

ע"א 5178/03 שטיינר נ' מנהל מס שבח

בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט, פרסם היועץ המשפטי לממשלה הנחיה לפיה המונח "בני זוג" לצורך סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, כולל גם זוג בני אותו המין. הזכות לפטור ממס שבח מקרקעין וממס רכישה לה זכאים בני זוג בעת העברת דירה מהאחד לשני תחול גם על זוגות בני אותו המין.


קבלת הטבה לבן זוגו של עובד

בג"צ 721/94 אל על נתיבי אוויר לישראל נ' יונתן דנילוביץ-

בית המשפט נדרש להכריע בשאלה האם הטבה לה זכאי בן זוגו של עובד אל על, בין אם בני הזוג נישאו ובין אם בני הזוג חיים כידועים בציבור, צריכה להינתן גם כאשר מדובר בעובד אשר חי עם בן זוג מאותו המין.

בית המשפט קבע כי הרעיון המונח ביסודה של מתן טובת הנאה הוא החיים המשותפים לתקופה מסוימת, ולכן שלילתה של טובת הנאה זו מבן זוג מאותו המין מהווה פגיעה בשוויון והפליה אסורה בתנאי העבודה על רקע נטייה מינית.


אימוץ ואפוטרופסות במשפחה החד מינית-

ע"א 10280/01 ד"ר טל ירוס חקק וד"ר אביטל ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה (טרם פורסם)-

בית המשפט התבקש להכריע בשאלה האם שתי נשים, המקיימות מערכת יחסים זוגית משותפת, כשירות לאמץ האחת את ילדיי זוגתה. דובר בסוגיה מורכבת אשר על מנת לתת לה מענה נדרש בית המשפט "לפרוץ" גבולות חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 וליתן לחוק פרשנות התואמת את רוח התקופה והחברה. הנשיא (לשעבר) ברק בחן את טובת המאומץ הספציפי והאינטרסים שלו. בית המשפט השתכנע כי האימוץ ייטיב עם הילדים, בכל המישורים, הן במישור החומרי כלכלי, והן במישור האישי נפשי וחברתי.


אישור הסכם חיים משותפים

תמ"ש (ת"א) 6960/03 בעניין ק'צ ו-ימ-

בית המשפט נדרש להכריע האם בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם שנערך בין בני זוג מאותו המין.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי לפי לשון החוק ולפי פרשנותו ותכליתו, הגדרת "בן משפחה" חלה על כל הזוגות, בין הנשואים ושאינם נשואים, יהיה מינם אשר יהיה ותהיה נטייתם המינית אשר תהיה.


למשרדנו התמחות ייחודית בעריכת הסכמים בין בני זוג חד מיניים וכן בניהול תביעות להכרה בזוגיות חד מיניים.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בטרם הפניה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.