כמה מזונות צריך לשלם עבור קטינים? ומי צריך לשאת בתשלום?

עד שנת 2017 הייתה מוטלת על האב האחריות הבלעדית לסיפוק הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 15. סכום זה  היה מחושב בדרך כלל : 1,400-1,300 ש"ח לכל ילד עבור - מזון, ביגוד, ביטוח בריאות חובה, ושאר צרכים מינימליים בסיסיים – ובנוסף חוייב האב בחלק ממדור ובמחצית הוצאות חינוך ובריאות חריגות.

בשנת 2017 התקבל פסק הדין המנחה (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית (19.07.2017)) אשר שינה את ההלכה המשפטית, וקבע קווים מנחים לחיוב ההורים בנשיאה בנטל צרכי הילדים. פסק הדין היווה רעידת אדמה שלאחריה נוצרה חוסר אחידות בפסיקות בתי המשפט.

מה קבע פסק הדין המנחה בע"מ 919?

פסק הדין המנחה קבע שעד גיל 6 האב יחוייב במזונות ילדיו כפי שהיה בדין קודם, ואילו "בגילאי 15-6 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה".

לאחר פסק הדין המנחה נוצר מצב של חוסר ודאות לעניין אופן  חישוב חלוקת הנטל של עלויות הילדים בין ההורים. שופטי בית המשפט למשפחה קבעו היקפי חיובים שונה במזונות, ולא תמיד ניתן לצפות את גובה החיוב במזונות.

אז... איך... בכל זאת... מחשבים את שיעור החיוב במזונות?

פסק הדין קבע צורת  חישוב שוויונית שאיננה מגדרית לקטינים מעל גיל 6  - והדרך לחישוב הינה מספרית בהתאם ליחס הכנסות וזמני שהות, כשכמובן "נסיבות המקרה" משמעותן בחינה של כל משפחה ומשפחה. עם זאת הפרשנות שניתנה לאופן החישוב איננה אחידה וקיימות פסיקות שונות לחישוב קביעת היקף החיוב. יחד עם זאת בכדי לקבל תמונה מספרית מתמטית קרה וכללית יש לבצע חישוב כדלקמן:

  • עד גיל 6, חייב האב במזונות הילדים על פי הדין האישי החל עליו  כפי שהיה לפני פסק הדין המנחה – ובד"כ המזונות המינימליים נקבעו בסך : 1,400-1,300 ש"ח לכל ילד ללא מדור וללא מחציות בבריאות וחינוך.
  • מעל גיל 6, פרשנות החישוב תבוצע בשלושה שלבים:

השלב ראשון –הערכת הוצאות הקטינים הכוללות בשני הבתים כשבתי המשפט למשפחה העמידו במספר פסקי דין את הסכום עבור כל קטין בסך של 2200-2500.

השלב השני- חישוב חלוקת הנטל בין הצדדים לפי היחס בין היכולת הכלכלית של הצדדים היינו- פערי הכנסות מכלל המקורות.

השלב השלישי- הפחתה של ההוצאה שכל צד מוציא על הקטינים ישירות בעת קיום זמני השהות עמו בפועל.

אופן החישוב:

לדוגמה -  כאשר נעמיד את  עלות הילדים הכוללות-  תלויות השהות בסך-  6,000 ₪, והכנסות שני ההורים שוות,  וחלוקת זמני השהות שווים. היינו-  אצל האם 7 ימים בשבועיים, ואצל האב 7 ימים בשבועיים  (7/7) החישוב יהא כדלקמן:

לפי יחס ההכנסות של הצדדים בהכנסה המשותפת שהינה 50%, על כל צד לשאת בנטל הוצאות  הילדים סך של 3,000 ₪.

לפי יחס זמני השהות: שני הצדדים מוציאים 50% מעלות הילדים סך של 3,000 ₪ בעת קיום זמני השהות בביתם. כך שבמקרה זה  לא נדרש לאזן את הנשיאה בתשלומי הוצאות הקטינים, מאחר ואין הפרש בין חלקם בנשיאה בנטל לבין ההוצאה הישירה בעת זמני השהות. זאת כאמור בהנחה שבנסיבות התיק אין צורך בהורה מרכז שיישא בחלק מן ההוצאות עבור שני הצדדים או כל חריגות אחרת.

דוגמה נוספת - כאשר עלות הילדים התלויות שהות  6,000 ₪, ההכנסה של  האב 20,000 ₪ ואילו הכנסה של האם רק 10,000 ₪; חלוקת זמני השהות אצל האם 9 ימים בשבועיים ואצל האב 5 ימים (5/9).

האב מכניס 67% מההכנסה המשפחתית הכוללת, והאם 33%.

 לפי יחס ההכנסות האב נדרש לשאת בנטל הילדים בסך של 4,000 ₪ (67% מההוצאה הכוללת).

לפי יחס זמני השהות: האב מוציא 36% (5/14=36% מהזמן) מעלות הילדים בעת שהם שוהים בביתו המהווים סך של 2,160 ₪. כך שכדי לאזן את הנשיאה בנטל על האב לשלם לאם את ההפרש (2,160 ₪  - 4000 ₪ ) סך של 1,840 ₪.

דוגמאות אלה יכולות להבהיר את הנוסחה המתמטית אשר מהווה רק נקודת מוצא, וכלי עזר לצורך הבנת היקף החיוב במזונות. יש להבהיר כי לצורך החישוב אין משמעות למגדר והתוצאה אמורה להיות  זהה במקרה הפוך בין האב לאם.

מעבר לחיובים בגין הצרכים תלויי השהות ההורים ישאו בהוצאות שאינן תלויות זמני שהות כגון הוצאות חינוך ובריאות חריגות. אף בעניין זה יחס הנשיאה יהא מותאם ליחס ההכנסות.

חשוב להזכיר שלבית המשפט שיקול דעת רחב לקבוע חיוב במזונות השונה מתוצאת החישוב המתמטי כפי שנקבע בפסק הדין המנחה: "פסיקת המזונות לעולם לא תסמוך אך ורק על "המספרים היבשים" בטרם יפסוק באופן סופי את סכום המזונות על בית המשפט להוסיף ולהתבונן היטב על התא המשפחתי שלפניו ועל נסיבותיו הפרטניות ולהבטיח את חלוקת הנטל ההולמת ביותר תנאים אלה. "

אכן פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה עשו צעד קדימה לעבר פסיקה שוויונית אולם הפסיקות אינן אחידות וקיים קושי רב בהערכת סכומי האיזון והתשלומים. ניתן לומר כי בשלב זה אין קו אחיד באופן החישוב וקביעת החיוב.

עם זאת, לרכיב המתמטי משמעות כנקודת פתיחה.

לאור שינויי הפסיקה בתחום זה אשר משליך על חיובי המזונות מומלץ להיוועץ פרטני בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה.

למשרדנו התמחות ייחודית בתחום המזונות.

המשמעויות הנלוות לפסיקת המזונות היא בעלת השפעה רבה על הצדדים ולכן מומחיות בתחום זה נדרשת על מנת להשיג תוצאות מיטביות עבור הלקוח.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.